Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Ρύθμιση οφειλών πρακτορείων ΠΡΟΠΟ και ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΩΝ

Τροπολογία βουλευτών της Ν.Δ. μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Πιερίας Κώστας Κουκοδήμος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς Ρυθμίσεις»
Α. Αιτιολογική έκθεση
Με την υπ’αριθμ. 3410/25-7-2014 (ΦΕΚ 2043/28-7-2014) Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών ρυθμίστηκε η εξόφληση των οφειλών των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Πρακτόρων Εθνικού Λαχείου προς το Ελληνικό Δημόσιο από κρατικά λαχεία, διασφαλισμένου του Δημοσίου εγγυητικών επιστολών ή εμπραγμάτου ασφάλειας, σε 120 δεκαπενθήμερες δόσεις. Πρόκειται για οφειλές πρακτόρων και λαχειοπωλών, εξαιτίας της με πίστωση διάθεσης γραμματίων εθνικού λαχείου, λαϊκού λαχείου και ειδικού κρατικού λαχείου κοινωνικής αντίληψης που έχουν χορηγηθεί σε αυτούς, από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων.
Με την παρούσα διάταξη προτείνεται η καθιέρωση της εξόφλησης των ως άνω χρεών με 120 μηνιαίες δόσεις διατηρούμενων όλων των εγγυήσεων του δημοσίου, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κλάδος έχει υποστεί αλλεπάλληλες οικονομικές ζημίες, από αδιάθετα λαχεία που ενώ παρελήφθησαν δεν κατέστη δυνατό να διατεθούν και παράλληλα δεν υπήρχε δυνατότητα επιστροφής στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων.
Η Πανελλήνια Ένωση Πρακτόρων Εθνικού Λαχείου είχε από την αρχή επισημάνει ότι τα περισσότερα μέλη της δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε δεκαπενθήμερες δόσεις, αλλά μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πρόταση είναι η καθιέρωση 120 μηναίων δόσεων, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη να τηρήσουν τη ρύθμιση και αφετέρου να συνεχίσουν τη συνεργασία με τον καινούριο φορέα

Β. Προτεινόμενη διάταξη
Σε ρύθμιση της με πίστωση εξόφλησης των γραμματίων εθνικού λαχείου, λαϊκού λαχείου και ειδικού κρατικού λαχείου κοινωνικής αντίληψης που έχουν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων σε πράκτορες και λαχειοπώλες, ορίζονται τα ακόλουθα:
«1.Η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού κάθε πράκτορα και λαχειοπώλη τη χρονική στιγμή παύσης της διάθεσης των Κρατικών Λαχείων από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, θα γίνει σε 120 άτοκες μηνιαίες ισόποσες καταβολές, με επιβολή τόκων υπερημερίας σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης. Οι καταβολές θα γίνονται την 1η κάθε μήνα, με ημερομηνία έναρξης την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 ευρώ.
2.Σε περίπτωση μη πληρωμής του αναλογούντος ποσού τεσσάρων τμηματικών καταβολών, ο πράκτορας ή ο λαχειοπώλης θα χάνει το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης και η Υπηρεσία θα προχωρεί στην κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών για τη συνολική είσπραξη της οφειλής του.
3.Εφόσον η οφειλή καλύπτεται ολικά ή μερικά από εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημειώσεις, υποθήκες κ.λ.π θα βεβαιώνεται προς είσπραξη το χρεωστικό υπόλοιπο από την αρμόδια ΔΟΥ).
4.Οι δεκαπενθήμερες καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών υπ’αρ. 1053068/334/Α 0013/13.6.1997 (ΦΕΚ τ.Β’ /2-7-1997) «Περί Κανονισμού Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων», όπως η απόφαση τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την υπ’αρ. 3410 (25-7-2014 (ΦΕΚ τεύχος Β’, 2043/28-7-2014) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, συμψηφίζονται και υπολογίζονται με αφετηρία έναρξης υπολογισμού του συμψηφισμού την 1η Αυγούστου 2014 σε μηνιαία πλέον βάση εκάστης. Το καταβλητέο ποσόν κάθε δόσης, για κάθε πράκτορα, θα είναι αυτό που θα έχει διαμορφωθεί και ισχύει, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, μετατραπομένων των δεκαπενθήμερων δόσεων σε μηνιαίες δόσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου