Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Τροπολογία συνυπέγραψε μεταξύ άλλων βουλευτών ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου για το νέο Λύκειο και την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρατηρήθηκαν ατέλειες και παραβάσεις κατά την εφαρμογή του, ενώ καταγγέλθηκαν και
ενδεχόμενα παραχάραξης της διαδικασίας των εξετάσεων από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).

Σχετικές  απόπειρες παραβίασης και παραχάραξης της διαδικασίας των εξετάσεων, αναδείχθηκαν τους περασμένους μήνες από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ενώ στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, υφίσταται ισχυρή η αντίληψη διόρθωσης των ατελειών του σχετικού νόμου.

Επειδή η ισονομία και ισοπολιτεία μεταξύ των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρέπει να διασφαλίζεται και επειδή επίσης αποτελεί καθήκον της πολιτείας να προασπίζει την υπόσταση της  επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε τομείς ευαίσθητους όπως αυτός της παιδείας, εισηγούμεθα τη νομοθέτηση των εξής διατάξεων:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Από 1ης Ιανουαρίου 2015:
1.Οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούν εποπτεία στις διενεργούμενες από τα ιδιωτικά σχολεία εξετάσεις των τάξεων Α΄, Β΄, και Γ΄ Λυκείου, για τα μαθήματα που διαμορφώνουν το Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης, (ΒΠΑ).
2.Οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  συνεργάζονται με τα ιδιωτικά Λύκεια και εποπτεύουν το πρόγραμμα εξετάσεων τους στα πλαίσια του νόμου για το νέο Λύκειο, ελέγχοντας τις ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες αυτές συντελούνται.
3.Σε κάθε Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συστήνεται σώμα επιτηρητών από καθηγητές των δημοσίων σχολείων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων που συντελούνται στα ιδιωτικά λύκεια, στις τάξεις Α΄, Β΄, και Γ΄ Λυκείου, για τα μαθήματα που διαμορφώνουν το Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης, (ΒΠΑ).
4.Η επιτήρηση των εξετάσεων που συντελούνται κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς, στις τάξεις  Α΄, Β΄, και Γ΄ Λυκείου των ιδιωτικών Λυκείων, για τα μαθήματα που διαμορφώνουν το Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης, (ΒΠΑ), θα γίνεται από ίσο αριθμό εκπαιδευτικών τόσο του ιδιωτικού σχολείου όσο και του σώματος επιτηρητών της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης και για κάθε τάξη ξεχωριστά
5.Από κάθε  Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα γίνεται μετά το πέρας της διόρθωσης των γραπτών, δειγματοληπτικός έλεγχος των βαθμολογημένων γραπτών κάθε ιδιωτικού σχολείου, στα μαθήματα που διαμορφώνουν το Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης, (ΒΠΑ).  Για το λόγο αυτό, σε κάθε  Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συστήνεται ολιγάριθμο σώμα βαθμολογητών δειγματοληπτικού ελέγχου, από τα δημόσια σχολεία της οικείας διεύθυνσης.
6.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε κάποιο γραπτό υπέρβαση άνω των τριών μονάδων, με βάση την 20/θμια κλίμακα βαθμολόγησης, ο έλεγχος επεκτείνεται σε όλα τα διορθωμένα γραπτά του ελεγχόμενου μόνο μαθήματος και μόνο για την τάξη στην οποία διδάσκεται. Σε αυτήν την περίπτωση τα γραπτά αναβαθμολογούνται από το αρμόδιο σώμα βαθμολογητών της  οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης.
7.Σε όσα γραπτά διαπιστωθούν, υπερβάσεις άνω των τριών μονάδων, με βάση την 20/θμια κλίμακα βαθμολόγησης, τελικός βαθμός του γραπτού θα είναι ο βαθμός του βαθμολογητή του σώματος βαθμολογητών της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου